08-06-2015 - 09-06-2015
Archiwum wydarzeń

Konferencja ogólnopolska 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń 8-9.06.2015

Konferencja ogólnopolska

Lublin 8-9 czerwca 2015

 

 

Logotypy UMCS, 25 lat samorządności, Urząd Miasta Lublin

 

Konferencja poświęcona jest doświadczeniom kształtowania i funkcjonowania samorządu terytorialnego w 25. rocznicę uchwalenia jednego z najistotniejszych po 1989 r. aktów prawnych – ustawy o samorządzie terytorialnym.

Miejsca konferencji: Zamek Lubelski i Wydział Politologii UMCS w Lublinie

 

Program

Dzień I

8 czerwca 2015 r. – miejsce: Muzeum na Zamku Lubelskim

9.30-10.30 – Rejestracja uczestników
10.30 – 11.00 – Otwarcie obrad

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz
Dziekan Wydziału Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11.00 – 12.00 – Sesja plenarna – otwierająca

Dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
Od centralnego zarządzania do samorządu obywatelskiego – 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Wydział Politologii, UMCS
Społeczno – polityczne aspekty funkcjonowania powiatów

Dr Jacek Sobczak
Wydział Prawa i Administracji, UMCS
Ewolucja samorządu województwa – od samorządu do regionu (1999 – 2015)

Dr Katarzyna Mieczkowska – Czerniak
Dyrektor Muzeum na Zamku Lubelskim
Kultura w samorządzie – wydatek bieżący czy inwestycja na przyszłość?

12.00 – 12.30 – Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 – II Sesja plenarna

Dr hab. Piotr Adam Tusiński prof. nadzw. UP
Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Prawo w służbie polityki, czyli garść sposobów na odbieranie samorządu terytorialnego społeczeństwu obywatelskiemu w III RP

Dr Robert Wójcik
Wicestarosta Powiatu Lubelskiego
Urząd starosty i powiat w historii Rzeczpospolitej

Mgr inż. Andrzej Porawski
Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
Wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym po 25 latach

Dr Jolanta Kępa-Mętrak
Instytut Dziennikarstwa i Informacji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
25 lat prasy samorządowej w Polsce

Dyskusja
14.00- 15.30 – Obiad

15.30- 17.30 – Obrady w panelach


Panel I – Wybory i referenda samorządowe cz. I

Dr Adam Jarosz
Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski
Polskie wybory samorządowe, bilans dwudziestopięciolecia

Dr Sławomir Bartnicki
Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
Czy tylko dwie kadencje lokalnej władzy wykonawczej?

Dr Dominik Sieklucki
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
Procedury rejestracji kandydatów w wyborach samorządowych w latach 1990 – 2014: główne kierunki zmian, wpływ na system reprezentacji i wnioski na przyszłość

Prof. dr hab. Antoni Mironowicz
Wydział Politologii, UMCS
Udział mniejszości białoruskiej w wyborach samorządowych na Podlasiu
w latach 1990-2014

Dyskusja

Panel II – Dylematy ustrojowe JST i praktyczne aspekty współrządzenia
cz. I

Dr hab. Jacek Wojnicki prof. UW
Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski
Relacje wzajemne pomiędzy organem stanowiącym a organem wykonawczym
w samorządach lokalnych państw Europy Środkowej i Wschodniej

Dr hab. Łukasz Tomczak prof. US
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Problem budowy większości w radzie miasta. Analiza na przykładzie Szczecina

Mgr Paweł Stępień
Uniwersytet Łódzki
Obecny model relacji kompetencyjnych organów na szczeblu gminy

Dr Justyna Wasil, Dr Monika Sidor
Wydział Politologii, UMCS
Konflikty między organem wykonawczym a stanowiąco – kontrolnym na poziomie gminy

Dyskusja

Panel III – Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym

Dr Jarosław Kempa
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
Charakterystyka budżetu partycypacyjnego na przykładzie Sopotu

Mgr Piotr Brudnicki, Mgr Patrycja Brudnicka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budżet partycypacyjny w Polsce – korzyści socjoekonomiczne z koncepcji współdzielenia władzy

Mgr Andrzej Skórski
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie
Współpraca Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie
z samorządem terytorialnym

Mgr Stanisław Brzozowski
Radny Rady Miasta Lublin
Przyczyny niskiej aktywności naszego społeczeństwa na poziomie lokalnym
i możliwości podwyższenia tej aktywności

Mgr Monika Cieciora
Wydział Politologii, UMCS
Polityka władz samorządowych Lublina w kreowaniu partycypacyjnego modelu zarządzania miastem

Mgr Grzegorz Wenarski
Wydział Politologii, UMCS
Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego

Dyskusja

Panel IV – Wyzwania i problemy samorządu terytorialnego cz. I

Dr hab. Alicja Wójcik prof. nadzw. UMCS
Wydział Politologii, UMCS
Samorząd terytorialny we współczesnej polskiej myśli politycznej

Dr Artur Kokoszkiewicz
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie
W poszukiwaniu optymalnego modelu polskiej procedury administracyjnej
i sądowoadministracyjnej

Dr Wojciech Michalski
Urząd Miasta Łodzi
Depopulacja miasta kryzys czy szansa?

Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska
Wydział Politologii, UMCS
Prawne możliwości współdziałania aglomeracyjnego w Polsce

Mgr Katarzyna Muszyńska
Wydział Politologii, UMCS
Kształtowanie wizerunku jednostek samorządu terytorialnego – wybrane przykłady
Dyskusja

19.00 – Kolacja

Dzień II

9 czerwca 2015 r., miejsce: Wydział Politologii UMCS

9.00 – 10.30 Obrady w panelach cz. I
Panel I – Dylematy ustrojowe JST i praktyczne aspekty współrządzenia
cz. II

Dr Izolda Bokszczanin, Dr Andżelika Mirska
Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
Samorząd ponadgminny – dylematy ustrojowe w świetle rozwiązań niemieckich
i włoskich

Dr Krystyna Leszczyńska
Wydział Politologii, UMCS
Rola Senatu w odbudowie samorządu terytorialnego na poziomie gminy

Mgr Agnieszka Ignasiak
Uniwersytet Szczeciński
Pozycja prawno-ustrojowa rady gminy

Mgr Patryk Wicher
Wydział Politologii, UMCS
Obraz elity politycznej w Gminie Stary Sącz po 1990 roku

Dyskusja

Panel II – Wybory i referenda samorządowe cz. II

Dr hab. Wojciech Sokół prof. nadzw. UMCS
Wydział Politologii, UMCS
System wyborczy do rad gmin – geneza, mechanizmy, ewolucja i konsekwencje

Dr hab. Małgorzata Podolak prof. nadzw. UMCS
Wydział Politologii, UMCS
Referenda lokalne w Polsce – 25 lat doświadczeń

Mgr Natalia Glińska
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Wybory samorządowe na poziomie powiatów grodzkich. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Dyskusja

10.30 – 10. 45 – Przerwa kawowa

10.45 – 12.30 – Obrady w panelach cz. II


Panel IV – Wyzwania i problemy samorządu terytorialnego cz. II

Dr hab. Sławomir Jankiewicz prof. nadzw.
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wady i zalety umowy powierzenia jako formy współpracy jednostki samorządu terytorialnego z przedsiębiorstwem przy realizacji zadań własnych

Dr Ewelina Żelasko-Makowska
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Kilka uwag na temat kryterium nadzoru nad samorządem terytorialnym

Mgr Kamil Borowski
Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, Uniwersytet Łódzki
Dylematy i wyzwania samorządu terytorialnego w Polsce

Mgr Kacper Lewandowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Zarządzanie rozwojem lokalnym w oparciu o sport

Mgr Krzysztof Jakubowski
Prezes Fundacja Wolności
Jawność i przejrzystość warunkiem działania samorządu lokalnego

Dyskusja


Panel V – Finanse samorządu terytorialnego

Dr Tomasz Napierała
Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
Jakość informacji o inwestycjach w dokumentach finansowych gmin województwa łódzkiego

Mgr Aneta Duda
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie
Wpływ Funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Radom

Mgr Mirosław Ciołek
Wydział Politologii, UMCS
Fundusze unijne 2014-2020 dla jednostek samorządu terytorialnego

Mgr Krzysztof Flak
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im.
A. Frycza-Modrzewskiego
Tryb emisji obligacji komunalnych w okresie 25 lat samorządu terytorialnego
w Polsce i w perspektywie nowej ustawy o obligacjach

Mgr Agnieszka Franczak
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad władztwem podatkowym samorządu terytorialnego

Mgr Małgorzata Chałupczak
Wydział Politologii, UMCS
System wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego. „Janosikowe”- podatek za ponadprzeciętną dochodowość

Dr Mariusz Sienkiewicz
Wydział Politologii, UMCS
Problemy i uwarunkowania systemu finansowania samorządu powiatowego w Polsce

Dyskusja

13.00 – Obiad

14.30 – 17.30 Zwiedzanie Lublina

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp