17.01.2022

Prace remontowe i konserwatorskie budynku Dworku Wincentego Pola

Zaprojektowane zostanie również oświetlenie zewnętrzne w rejonie wejścia do budynku. Istniejąca instalacje elektryczna zostanie zdemontowana w zakresie niezbędnym do realizacji nowego zadania.
Zamawiający przewiduje pozostawienie części opraw oświetleniowych stylizowanych na zabytkowe z uwzględnieniem ich ewentualnego remontu.

Pozostałe oprawy, w zależności od ich stanu zachowania, będą wymienione na nowe bądź uwzględniona zostanie wymiana źródeł światła na led. Ponadto zostanie zaprojektowany remont istniejących pieców elektrycznych. Są to piece zabytkowe, akumulacyjne, wyposażone w grzałki elektryczne.

Zakres zadania nie obejmuje projektowania wymiany oświetlenia na terenie działki przyległej do budynku.

Instalacje elektryczne zostaną zaprojektowane jako instalacje podtynkowe (z wyjątkiem poddasza) wraz z niezbędnymi robotami budowalnymi. Na szczególną uwagę zasługuje zaprojektowanie robót budowlanych odtworzeniowych na parterze budynku stanowiącym oryginalną substancję zabytkową.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

 • Wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku w zakresie objętym przedmiotem zamówienia niezbędnym do sporządzenia dokumentacji projektowej i przedmiaru robot.
 • Wykonanie mapy do celów projektowych (o ile będzie konieczne),Uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (o ile będzie konieczne),
 • Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych opinii, warunków, uzgodnień rzeczoznawców i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w tym decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • Wykonanie niezbędnych do celów projektowych ekspertyz i badan,
 • Sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektu budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz 1609),Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem konieczne do wykonania prac budowlanych.
 • Sporządzenie przedmiarów robót (podstawa Dz. U. 2013 poz. 1129 t.j.l oraz kosztorysów inwestorskich wszystkich branż na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 • Sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż objętych zakresem opracowania.
 • Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 • Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego na każde wezwanie Zamawiającego.
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania w postępowaniach przetargowych dotyczących robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
 • Wykonanie przedmiotu umowy z należyta starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz normami, aprobatami, specyfikacjami technicznymi i systemami odniesienia.
 • Bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień rozwiązań technicznych i materiałowych, wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań.
 • Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wraz z pokryciem wszystkich opłat z tym związanych.
 • Przygotowanie opracowań stanowiących przedmiot umowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności

 

orzeł z lewej napis ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego z prawej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO

dofinansowanie 116 000 zł

całkowita wartość 116 000 zł

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp