07.06.2022

Prace zabezpieczające zabytkowe obiekty Muzeum Narodowego w Lublinie : Zamek Lubelski, Bramę Krakowską w Lublinie  i Chatę Żeromskiego w Nałęczowie

Głównym celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń, cennych zabytkowych obiektów i zgromadzonych w nich  zbiorów oraz stworzenie właściwych a także  bezpiecznych warunków  dla zwiedzających. Kaplica Trójcy Świętej jest bardzo cennym zabytkiem wzgórza zamkowego, dlatego też wymaga szczególnej dbałości o stan zachowania.

Realizacja projektu obejmuje następujące zadania:

prace remontowokonserwatorskie zabytkowych obiektów: Chaty Stefana Żeromskiego, studni drewnianej,   oraz bramki wejściowej  znajdujących się na terenie Oddziału –   Muzeum Literackie w Nałęczowie Filia Muzeum Stefana Żeromskiego; Na elementach drewnianych studni i bramki wejściowej widoczne porażenie biologiczne uwidaczniające się w postaci mchów, porostów oraz grzybów i pleśni.Widoczne zbutwienie części elementów drewnianych zwłaszcza w obrębie zadaszenia (krokwie, łaty) oraz dolnych partii słupów zadaszenia i kołowrotu studni kwalifikują się do wymiany. Do wymiany również pazdur. Konstrukcja drewniana do naprawy tj.elementy uszkodzone do wymiany, pozostałe zostaną oczyszczone i zabezpieczone preparatami  grzybobójczymi i owadobójczymi.   Stan zachowania szczególnie elementów drewnianych studni i bramki wejściowej jest bardzo zły, dlatego zakłada się przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich wskazanych obiektów.

– remont i konserwację szczytowych partii elewacji budynku Kaplicy Trójcy Świętej znajdującego się na terenie zespołu zamkowego w Lublinie;

Z uwagi na stan zachowania fasady, opisany poniżej, zakłada się kompleksowy remont partii szczytowych (tynkowanych) elewacji zachodniej Kaplicy Trójcy Świętej, zwłaszcza w zakresie faktury wierzchniej fasady, tak aby uzyskać efekt jednolity w strukturze i kolorystyce najbardziej  odpowiadający założeniom pierwotnym opracowanym w latach 2002 – 2006. Projektuje się wymianę tynków uszkodzonych, usunięcie istniejących warstw malatury, ujednolicenie faktury płaszczyzn ścian – efekt widocznego ziarna tynku oraz elementów wystroju  architektonicznego – tynk gładki bez widocznego ziarna. Docelowa warstwa malarska do wykonania w wielowarstwowej technice laserunkowej. Docelowa kolorystyka
do opracowania na etapie realizacji, w oparciu o pierwotne badania z roku 2002 w odniesieniu do konkretnego producenta farb, przy współudziale merytorycznych przedstawicieli Inwestora, służb WUOZ, konserwatorów dzieł sztuki. Prace malarskie na fasadzie muszą zostać wykonane przez uprawnionych konserwatorów dzieł sztuki. Projektuje się wymianę obróbki ceramicznej gzymsu nad trzecią kondygnacją fasady w całości, spadek kształtując tak aby odsłonić spływ wolutowy, oraz w całości dachówkę na zwieńczeniu fasady.

Realizacja projektu obejmuje obiekty zabytkowe, objęte ochroną konserwatorską, na które została przygotowana kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. Prace  prowadzone są w cyklu dwuletnim 2022 – 2023 r. pod nadzorem konserwatorskim i inwestorskim.

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. DOTACJA BUDŻETOWA CELOWA NA WYDATKI  BIEŻĄCE.

Dofinansowanie 315 000 PLN 

Wartość całkowita projektu 320 000 PLN

orzeł z lewej napis ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego z prawej

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp