8 czerwca 2022
Muzeum Józefa Czechowicza

Spotkanie autorskie z ukraińską poetką Łesią Stepowyczką

Zapraszamy do Muzeum Józefa Czechowicza 14 czerwca na g. 19.00 na spotkanie z Łesią Stepowyczką wokół dwujęzycznego tomu poezji „Serce w niewoli”.

Książka jest zbiorem utworów ukraińskiej poetki Łesi Stepowyczki, ujawniających subtelne niuanse bogatego zmysłowego i duchowego świata zakochanej kobiety. Są to miłosne i intymne teksty, publikowane w wersji oryginalnej oraz przetłumaczone i zredagowane przez Tadeusza Karabowicza, wieloletniego przyjaciela autorki. Wiersze są prezentowane w wydaniu dwujęzycznym po raz pierwszy.

W przedmowie do tomu Tadeusz Karabowicz pisze: „Dwujęzyczny tomik poezji zawiera intymne teksty miłosne wybitnej ukraińskiej poetki Łesi Stepowyczki, przetłumaczone przeze mnie na język polski w latach 2019-2021. Tom rozpoczyna wiersz »Ja – różna«, napisany na przełomie wieków (nawet tysiącleci!). Jest on właściwie programem światopoglądowo-estetycznym, memorandum Poetki Stepu. Po raz pierwszy przeczytałem go w 2004 roku, kiedy pani Łesia przesłała mi swój tomik wierszy »Medytacje ptasiego skrzydła«. Wówczas zdałem sobie sprawę, że jest to wiersz ponadczasowy.

Zafascynowały mnie potężna energia i otwartość autorki, a także jej romantyczny nastrój i wyrafinowany styl, o czym pisała w swoim eseju »Medytacja poety stepowego«, opublikowanym w „Kurierze Krywbasu” (2005).

Amplituda doznań poetyckich duszy autorki jest wzruszająca, ekscytująca i arytmiczna. Stepowyczka uwielbia kochać i pisać o miłości – więc nie dziwi arytmia serca poetki! Do niniejszego zbioru dołączono pasujące tematycznie i nastrojowo wiersze napisane przez poetkę pod koniec lat dziewięćdziesiątych.”

Łesia Stepowyczka – ukraińska poetka, powieściopisarka, tłumaczka. Autorka dwudziestu tomików poezji i prozy. Pomysłodawczyni wielu projektów literackich. Redaktorka naczelna pisma literacko-artystycznego „Siczesław”. Członek Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy oraz Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy. Mieszka w Dnieprze.

—–

Запрошуємо до музею Юзефа Чеховича на зустріч із Лесею Степовичкою на презентацію двомовного тому поезії «Серце в неволі».

Книга являє собою збірник творів української поетеси Лесі Степовички, що розкривають тонкі нюанси багатого чуттєвого і духовного світу закоханої жінки. Це любовні та інтимні тексти, опубліковані в оригінальній версії, перекладені та відредаговані Тадеушом Карабовичем, давнім другом авторки. Вірші будуть представлені в двомовному виданні вперше.

У передмові до збірки Тадеуш Карабович пише: “двомовна збірка поезії містить інтимні любовні тексти видатної української поетеси Лесі Степовички, перекладені мною на польську мову у 2019-2021 роках. Том починає вірш «Я-різна», написаний на межі століть (навіть тисячоліть!). Насправді це світоглядна та естетична програма, меморандум поетеси степу. Я вперше прочитав його в 2004 році, коли пані Леся прислала мені свою збірку віршів «Медитації пташиного крила». Тоді я зрозумів, що таке позачасовий вірш.

Мене зачарувала потужна енергія і відкритість авторки, а також її романтичний настрій і витончений стиль, про що вона писала в своєму есе «Медитація степового поета», опублікованому в “Кур’єрі Кривбасу” (2005).

Амплітуда поетичних відчуттів душі авторки зворушлива, хвилююча і аритмічна. Степовичка обожнює кохати і писати про кохання – тому не дивує нас серцева аритмія поетеси! До цієї збірки додано тематичні вірші, написані поетесою в кінці дев’яностих.”

Леся Степовичка – українська поетеса, позаїк, перекладач. Автор двадцяти збірок поезії та прози. Творець багатьох літературних проектів. Головний редактор літературно-художнього журналу “Січеслав”. Член Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України. Живе в Дніпрі.

Opracowała Hanna Stachyra, przekład: Wiktoria Czugunowa.

okładka książki na brązowym tle na górze napis Łesia stepowyczka serce w niewoli pod spodem na środku kolorowy rysunek kota

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp