07.06.2022

Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych obiektów Muzeum Narodowego w Lublinie: Zamku Lubelskiego i Bramy Krakowskiej w Lublinie

Celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń cennych zabytków i stworzenie bezpiecznych warunków do korzystania z obiektów przez zwiedzających.

Zakres prac obejmuje:

  1. Opracowanie dokumentacji remontu i konserwacji elementów elewacji Bramy Krakowskiej.
  2. Opracowanie dokumentacji prac naprawczych pokrycia dachowego części skrzydła północnego.
  3. Remont i konserwacja elementów elewacji Bramy Krakowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przedbramia zgodnie z programem prac konserwatorskich i remontowych: wzmocnienie budulca, dezynfekcję zainfekowanych partii, usunięcie wadliwych spoin wraz ze wzmocnieniem spoin oryginalnych, umycie powierzchni przy pomocy dobranych preparatów, konserwację kamienia, uzupełnienie ubytków zdegradowanych cegieł, uzupełnienie i wyspoinowanie ubytków odpowiednimi masami analogicznymi do historycznych, profilaktyczną dezynfekcję oraz hydrofobizację partii poziomych i ścian skarpowych.
  4. Naprawę pokrycia dachowego skrzydła północnego Zamku Lubelskiego. Wymiana obróbek blacharskich na elementach betonowych dachu, naprawa kominów –uzupełnienie tynków i wymiana obróbek blacharskich, wykonanie izolacji termicznej połaci dachowej, przegląd i naprawa instalacji odgromowej wraz z niezbędnymi badaniami.
  5. Wymianę instalacji odgromowej na budynku Bramy Krakowskiej w Lublinie.

Realizacja projektu obejmuje obiekty zabytkowe, objęte ochroną konserwatorską, na które została przygotowana kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę Prace będą prowadzone w cyklu dwuletnim latach 2022 – 2023 pod nadzorem konserwatorskim i inwestorskim. Efekty projektu posłużą celom edukacyjnym i promocyjnym, stanowiąc istotną rolę zarówno w zakresie popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego, jak również rozwoju turystyki kulturowej na terenie Polski.

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. DOTACJA BUDZETOWA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE.
Dofinansowanie 159 810 PLN
Wartość całkowita projektu 159 810 PLN

 

orzeł z lewej napis ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego z prawej

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp