Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Muzeum Lubelskim w Lublinie.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Lubelskie w Lublinie jako Administrator danych osobowych Pani/Pana, będących osobą fizyczną (osobą, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

1. Dane dotyczące Administratora:

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ulicy Zamkowej 9, 20-117 Lublin, email: dyrektor@mnwl.pl.pl

2. Powołanie Inspektora Ochrony Danych

W Muzeum Narodowym w Lublinie został mianowany Inspektor Ochrony Danych Paweł Czuryło z którym można się kontaktować drogą elektroniczną pod adresem: iod@mnwl.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą głównie w celu wypełnienia naszej działalności statutowej a w szczególności:
•    gromadzenia zabytków i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, przyjmowania, darowizn, depozytów oraz badań terenowych,
•    katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
•    urządzanie wystaw stałych i czasowych,
•    organizowanie i prowadzenie badań i ekspedycji naukowych, w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
•    prowadzenie działalności edukacyjnej,
•    prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
•    subskrypcji do newslettera,
•    realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
•    wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
•    wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), to jest:
a)     dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora,
b)      w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
c)     dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,
d)     dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci
i informacji.


4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:


•    Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
– ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987 oraz 2015r. poz. 1505);
– ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505);
– ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);
•    Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych wykraczających poza zakres danych obowiązkowych, wynikających z przepisów prawa.


5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:


•    podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
•    podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.


6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego:


Dane osobowe zgromadzone w Muzeum Narodowym w Lublinie nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

8. Prawa przysługujące

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:
•    żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
•    żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
•    żądania usunięcia danych,
•    żądania ograniczenia przetwarzania danych,
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
•    przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
•    wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

Informacje dotyczące plików cookie

Witryna https://mnwl.pl używa cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookie ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Wykorzystywanie plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie nie ma wpływu na jakość jej przeglądania.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookie jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
Adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla niektórych przeglądarek internetowych:

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp