24.11.2022

Prace zabezpieczające zabytkowe obiekty Muzeum Narodowego w Lublinie : Zamek Lubelski, Bramę Krakowską w Lublinie i Chatę Żeromskiego w Nałęczowie.

Głównym celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń, cennych zabytkowych obiektów i zgromadzonych w nich  zbiorów   oraz stworzenie właściwych a także  bezpiecznych warunków  dla zwiedzających. Kaplica Trójcy Świętej jest bardzo cennym zabytkiem wzgórza zamkowego, dlatego też wymaga szczególnej dbałości o stan zachowania.

Realizacja projektu obejmuje następujące zadania:

prace remontowo – konserwatorskie zabytkowych obiektów: Chaty Stefana Żeromskiego,   studni drewnianej,   oraz bramki wejściowej  znajdujących się na terenie Oddziału –   Muzeum Literackie w Nałęczowie Filia Muzeum Stefana Żeromskiego; Na elementach drewnianych studni i bramki wejściowej widoczne porażenie biologiczne uwidaczniające się w postaci mchów, porostów oraz grzybów i pleśni.Widoczne zbutwienie części elementów drewnianych zwłaszcza w obrębie zadaszenia (krokwie, łaty) oraz dolnych partii słupów zadaszenia
i kołowrotu studni kwalifikują się do wymiany. Do wymiany również pazdur. Konstrukcja drewniana do naprawy tj.elementy uszkodzone do wymiany, pozostałe zostaną oczyszczone
i zabezpieczone preparatami  grzybobójczymi i owadobójczymi.   Stan zachowania szczególnie elementów drewnianych studni i bramki wejściowej jest bardzo zły, dlatego zakłada
się przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich wskazanych obiektów.
remont i konserwację szczytowych partii elewacji budynku Kaplicy Trójcy Świętej znajdującego się na terenie zespołu zamkowego w Lublinie;

Z uwagi na stan zachowania fasady, opisany poniżej, zakłada się kompleksowy remont partii szczytowych (tynkowanych) elewacji zachodniej Kaplicy Trójcy Świętej, zwłaszcza w zakresie faktury wierzchniej fasady, tak aby uzyskać efekt jednolity w strukturze i kolorystyce najbardziej  odpowiadający założeniom pierwotnym opracowanym w latach 2002 – 2006. Projektuje się wymianę tynków uszkodzonych, usunięcie istniejących warstw malatury, ujednolicenie faktury płaszczyzn ścian – efekt widocznego ziarna tynku oraz elementów wystroju  architektonicznego – tynk gładki bez widocznego ziarna. Docelowa warstwa malarska do wykonania w wielowarstwowej technice laserunkowej. Docelowa kolorystyka
do opracowania na etapie realizacji, w oparciu o pierwotne badania z roku 2002. Prace malarskie na fasadzie muszą zostać wykonane przez uprawnionych konserwatorów dzieł sztuki. Projektuje się wymianę obróbki ceramicznej gzymsu nad trzecią kondygnacją fasady
w całości, spadek kształtując tak aby odsłonić spływ wolutowy, oraz w całości dachówkę
na zwieńczeniu fasady.

Realizacja projektu obejmuje obiekty zabytkowe, objęte ochroną konserwatorską, na które została przygotowana kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. Prace  prowadzone są w cyklu dwuletnim 2022 – 2023r. pod nadzorem konserwatorskim
i inwestorskim.

 PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. DOTACJA BUDZETOWA CELOWA NA WYDATKI  BIEŻĄCE.

Dofinansowanie                      315 000 PLN 

Wartość całkowita projektu  320 000 PLN 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp