25-10-2014 - 25-10-2014

IX Ogólnopolski Konkurs Małych Form Literackich 25.10.2014

Ogłoszenie wyników IX Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego nastąpi 25 października 2014 r.

 


Regulamin

1. Konkurs ma charakter otwarty, tematyka prac jest dowolna i może dotyczyć zarówno biografii lub twórczości Stefana Żeromskiego, jak i współczesności lub historii, w nawiązaniu do problemów społecznych poruszanych przez patrona konkursu.

2. Na konkurs można wysyłać eseje, opowiadania, dzienniki niepublikowane wcześniej w całości ani we fragmentach, o objętości do 10 stron maszynopisu. Utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Ilość prac dowolna.

3. Prace w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem (pseudonimem), z dołączoną kopertą z tym samym godłem, zawierającą informację o autorze (imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu) należy przesyłać na adres:


Muzeum Stefana Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 24 – 150 Nałęczów
w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

4. Jury w składzie: prof. dr hab. Józef Fert (KUL) – przewodniczący i członkowie: Waldemar Michalski – literat, Bernard Nowak – literat przyznają nagrody pieniężne, rzeczowe dla oraz wyróżnienia honorowe w postaci dyplomu. Pula nagród wynosi 2000 zł. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 14 października 2014 roku poprzez zamieszczenie na stronach www. muzeumlubelskie.pl. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani listownie i zaproszeni na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się 22 listopada 2014 r.

5. Prace nadesłane na konkurs pozostają u organizatorów, którzy podejmą starania o publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów w całości lub we fragmentach. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania utworów bez dodatkowego honorarium. Przesłanie utworu jest równoznaczne, że złożeniem oświadczenia, iż Uczestnik jest twórcą przesłanej pracy i posiada doń wszelkie prawa autorskie, zarówno majątkowe jak i osobiste, oraz, iż przenosi autorskie prawa majątkowe do utworu na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz upoważnia organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu. Autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione przez Uczestnika na rzecz Organizatora nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Uczestnicy poprzez wysłanie pracy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zbiorze danych osobowych sporządzonym wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania nagród zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.).

7. Nagrodę może odebrać uczestnik Konkursu osobiście lub osoba przez niego notarialnie upoważniona. Nieodebranie nagrody w wyznaczonym dniu będzie traktowane jako rezygnacja z nagrody. W przypadkach szczególnych (wypadki losowe) Organizatorzy mogą przekazać nagrodę na wskazane przez laureata konto bankowe.

8. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

9. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 81 501 47 80

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp