LOGOTYPY FUNDUSZY EUROPEJSKIECH FLAGA POLSKA I FLAGA UMII

Muzeum Lubelskie – ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka, nr POIS.08.01.00-00-0073/17

 

Projekt realizowany ze współfinansowaniem Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury na podstawie umowy zawartej w dniu 18.12.2017   Całkowity koszt projektu wynosi: 34 159 162,51 PLN Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 17 690 712,41 PLN   Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej Województwa Lubelskiego oraz dostępu do kultury mieszkańców Lubelszczyzny poprzez stworzenie nowej atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej na bazie modernizowanej infrastruktury obiektów Muzeum Cele szczegółowe projektu to:

  1. Wzrost ruchu turystycznego na terenie Województwa Lubelskiego dzięki powstaniu nowych atrakcji turystyki kulturowej, opartych na nowej przestrzeni przeznaczonej na działalność kulturalną w rozbudowanych, przebudowywanych i modernizowanych obiektach Muzeum Lubelskiego
  2. Rozwój kompetencji kulturowych, społecznych i ekonomicznych społeczeństwa dzięki nowej ofercie programowej Muzeum Lubelskiego
  3. Poprawa dostępności Muzeum poprzez poprawę stanu niezabytkowej i zabytkowej infrastruktury kultury

  Projekt obejmuje roboty budowlane, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia dla dwóch obiektów należących do Muzeum Lubelskiego: głównego oddziału – na Zamku Lubelskim oraz Muzeum XXIV Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego – Filii Oddziału Regionalnego w Kraśniku. Zakres prac na Zamku Lubelskim obejmuje gruntowną przebudowę skrzydła północnego, a także roboty modernizacyjne w częściach skrzydła południowego i zachodniego. W filii w Kraśniku przewidziano kompleksową modernizację istniejącego budynku, z dobudową nowego skrzydła. Przedsięwzięcie realizowane w obiektach objętych projektem ma na celu – poza kwestiami budowlanymi – zmodernizowanie i powiększeni przestrzeni ekspozycyjnej, a także znaczną poprawę komfortu zwiedzania i pracy w Muzeum oraz powiązanie tematyczne poszczególnych obiektów dla stworzenia logicznego ciągu zwiedzania wystaw. Powstanie nowa, znaczna powierzchnia i przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej, na bazie nowo zaaranżowanych i nowych wystaw w obu obiektach objętych projektem. Budynki zyskają zmodernizowane systemy monitoringu i ochrony.

W wyniku realizacji projektu powstaną nowe lub zostaną kompleksowo zmodernizowane wystawy stałe na Zamku w Lublinie: „Trybunał Koronny w dziejach Rzeczypospolitej 1578-1794”, „Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku” (ze szczególnym wyeksponowaniem obrazu Unii Lubelskiej Jana Matejki), „Grupa Zamek i Awangarda”, „Malarstwo Cerkiewne”. W filii w Kraśniku powstaną następujące ekspozycje: „24 Pułk Ułanów. Historia i Tradycja”, Wystawa etnograficzna „Kultura i sztuka ludowa regionu kraśnickiego” oraz Wystawa Planszowa dot. historii Kraśnika –„Kraśnik na starej fotografii”. W ramach ww. wystaw w dużej mierze będą wykorzystane nie eksponowane dotąd dzieła sztuki. Dodatkowo na Zamku Lubelskim powstanie nowa przestrzeń przeznaczona na wystawy czasowe- Galeria Wystaw Zmiennych. Muzeum Lubelskie stanie się miejscem wydarzeń interaktywnych, które spowodują czynny udział turystów w odbieraniu sztuki. Nowo powstałe ekspozycje będą nowoczesne, będą wykorzystywać współczesne multimedia i pozwolą na pełniejszy odbiór wrażeń.   *** INFORMACJA DOTYCZĄCA SYGNALIZOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Muzeum Lubelskie w Lublinie informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, w formie narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości można je zgłosić: 1) przesyłając widomość na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub 2) poprzez elektroniczny system zgłoszeń – za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

*** INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) i przysługujących Pani/Panu prawach są dostępne m.in. na stronie internetowej:

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MFiPR jest możliwy pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub adresem poczty elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl  

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp