27 kwietnia 2021
Archiwum wydarzeń

Publikacja: “Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie” już wkrótce

Zapowiadamy ukazanie się już wkrótce drukiem książki o tematyce archeologicznej: „Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja”.

Publikacja, pod redakcją Marty Stasiak-Cyran, przedstawia przegląd i interpretację wyników prac archeologicznych prowadzonych od ponad pięćdziesięciu lat na terenie wzgórza zamkowego w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem odkryć reliktów. Jest to najważniejszy efekt projektu o tym samym tytule, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu: Ochrona zabytków archeologicznych, który Muzeum Narodowe w Lublinie realizowało w latach 2019–2020.

Przedmiotem studiów była dotychczas wyrywkowo publikowana i interpretowana ważna kategoria źródeł, jaką są relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego. Na potrzeby projektu stworzono interdyscyplinarny zespół badawczy i przeprowadzono wielokierunkowe analizy drewna archeologicznego. Podsumowano dotychczasowy stan badań, opracowań i publikacji prac archeologicznych. Problematykę rozpoznania kolejnych faz zasiedlenia wzgórza w XIII i XIV wieku, związaną z procesem tworzenia się średniowiecznego Lublina, przedstawiono w szerszym kontekście osadnictwa pogranicza polsko-ruskiego. Podjęto również próbę synchronizacji i interpretacji odkrytych na terenie wzgórza warstw kulturowych zawierających drewno. Nie zabrakło też badań interdyscyplinarnych: dendrochronologicznych, archeobotanicznych, a także technologicznych związanych z problematyką konserwacji zabytkowego drewna.

Okładka książki "Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie"

Na 140-stronnicową publikację składa się sześć artykułów przedstawionych w dwóch blokach tematycznych: I – Archeologia i II – Badania interdyscyplinarne. Trzecią część tworzą materiały ilustracyjne będące wyborem archiwalnej dokumentacji, stanowiącej część historii badań tego stanowiska oraz fotografie ilustrujące zadania realizowane w ramach projektu.

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp