Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie prac naprawczych muru oporowego przy ul. Zamkowej 9

ADM.271.1.2022

Lublin, dnia 11.01.2022 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Muzeum Narodowe w Lublinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie prac naprawczych muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej oraz garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego, znajdującego się na terenie zespołu zamkowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9”.

Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego pod nr A/161.

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

Muzeum Narodowe w Lublinie ul. Zamkowa 9

20-117 Lublin

e-mail: zamowienia@mnwl.pl

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie prac naprawczych muru oporowego przy drodze ewakuacyjnej oraz garażu podziemnego pod dziedzińcem Zamku Lubelskiego, znajdującego się na terenie zespołu zamkowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego / zaproszenia do składania ofert.

  1. Wymagane dokumenty do oferty szacunkowej

Prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy – zał. nr 2.

  1. Miejsce i termin składania ofert

Podpisana ofertę przez osoby upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy w formie elektronicznej (np. skan) należy przesłać w terminie do 20.01.2022 r. na adres: zamowienia@mnwl.pl

  1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania  zamówienia – 3 miesiące od daty podpisania umowy.

  1. Sposób obliczenia ceny

Ceną oferty jest cena globalna zamówienia obejmującą wszystkie czynniki cenotwórcze wpływające na cenę oferty. Cena oferty powinna uwzględniać podatek VAT.

W ofercie należy podać informację czy wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia i jego odbiorze przez przedstawiciela Zamawiającego.

  1. Informacje dodatkowe

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: p. Piotr Czyżewski, tel. 692 109 679, e-mail: p.czyzewski@mnwl.pl

 

 

Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie

(-)

dr Katarzyna Mieczkowska

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp