Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie prac remontowych budynku zabytkowego – Dworku Wincentego Pola, znajdującego się w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 13

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł,
udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póżn.zm.)
I. ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Narodowe w Lublinie
ul. Zamkowa 9
20-117 Lublin
REGON: 387167680
NIP: 9462700771
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej
w zakresie prac remontowych budynku zabytkowego – Dworku Wincentego Pola,
znajdującego się w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 13”.


 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp