Archiwum wydarzeń

Aukcja charytatywna dzieła Tamary Łempickiej na rzecz Ukrainy

Wiosna w tym roku będzie inna niż zwykle – otwieramy granice dla naszych Sąsiadów, którzy szukają bezpiecznego schronienia. Rodzi się niepokój, ale też nadzieja, którą dają nam gesty jedności i solidarności. Tamara de Lempicka Estate i DK Art Publishing przekazują na aukcję charytatywną pochodzącą z limitowanej edycji grafikę według obrazu autorstwa Tamary Łempickiej Wiosna. Licytacja odbędzie się za pośrednictwem Facebooka Muzeum Narodowego w Lublinie, a całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany jednej z lubelskich organizacji zajmujących się pomocą osobom uciekającym przed wojną na Ukrainie – Stowarzyszeniu Homo Faber. Grafika powstała przy współpracy Dyrektorki DK Art Publishing Drity Kessler oraz jedynej córki Tamary – Kizette. Wiosna to obraz powstały w rozkwicie sił twórczych Tamary Łempickiej. Ciasny kadr wypełniony kubizującymi ciałami modelek, manierystyczna linia dłoni trzymających kiście bzu, trójwymiarowe, niemal rzeźbiarskie formy zaznaczone wyraźnym światłocieniem to kwintesencja stylu artystki.

Zapraszamy do licytacji – razem jesteśmy silniejsi.

Aukcja rozpoczyna się 18 marca i trwa do 30 czerwca 2022 roku.

Regulmin Aukcji 

Weź udział w aukcji


Spring will be different this year – we open the borders to our Neighbours who looking for a safe shelter. It gives rise to concern, but also to hope, shown by the gestures of unity and solidarity. Tamara de Lempicka Estate and DK Art Publishing are donating to a charity auction a graphic from a limited edition based on the Spring painting by Tamara Łempicka. The auction will take place via Facebook of the National Museum in Lublin and its whole income will be donated to one of the Lublin organisations dedicated to supporting people fleeing the war in Ukraine – the Homo Faber Association. The graphic was created in collaboration with DK Art Publishing Director Drita Kessler and Tamara’s only daughter – Kizette. Spring is an image created during the peak of Tamara Łempicka’s creative powers. The narrow frame, filled with Cubist-like bodies of models, the mannerist line of the hands holding the lilac leaves, the three-dimensional, almost sculptural shapes marked with clear chiaroscuro are the quintessence of the artist’s style.

We invite you to join the auction – together we are stronger.

The auction begins on 18 March and lasts until 30 June 2022.

Regulations Of The Auction

Link to the auction


Цього року весна буде іншою, ніж зазвичай – ми відкриваємо кордони для наших сусідів, які шукають притулок. Виникає тривога, але з нею і надія, яку нам дають прояви єдності та солідарності. Tamara de Lempicka Estate та DK Art Publishing передають на благодійний аукціон один з витворів мистецтва, зроблений з картини Тамари Лемпицької Весна.

Аукціон відбудеться через сторінку у Facebook Національного музею в Любліні, кошти від продажу будуть передані одній із люблінських організацій, що допомагають людям, які втікають від війни в Україні, – Асоціації Homo Faber.

Графіка створена у співпраці з директором DK Art Publishing Дріті Кесслер і дозволу єдиної дочки Тамари – Кізетт.

Весна – це полотно створене у період розквіту творчих сил Тамари Лемпицької. Зображення наповнене кубічними тілами моделей, манірними лініями рук, що тримають бузкові грона, об’ємні, майже скульптурні форми, окреслені чіткою світлотінню, що показує власний стиль художника.

Запрошуємо до участі у торгах – разом ми сильніші.

Аукціон розпочнеться 18 березня і триватиме до 30 червня 2022 року.

Взяти участь в аукціоні

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp