16 października 2023
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Wykorzystanie technologii cyfrowych w dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego, ochronie i zarządzaniu oraz jego upowszechnianiu | Konferencja naukowa

Międzynarodowa konferencja pt. „Wykorzystanie technologii cyfrowych w dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego, ochronie i zarządzaniu oraz jego upowszechnianiu” to trzecia edycja cyklu interdyscyplinarnych konferencji na temat dziedzictwa kulturowego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

W dniach 19-20 października 2023 r. w Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana: „Wykorzystanie technologii cyfrowych w dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego, ochronie i zarządzaniu oraz jego upowszechnianiu”. Była to trzecia edycja konferencji z serii: „Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej”. Komitet Naukowy konferencji współtworzyli: Espen Uleberg (Uniwersytet w Oslo, Norwegia), prof. dr Nicolo Dell’Unto (Uniwersytet w Lund, Szwecja), prof. dr hab. Jan Pomorski (UMCS, Polska), prof. dr hab. Bogumił Szady, (KUL, Polska), dr Olga Klymenko (Science at Risk, Ukraina).

W trakcie konferencji odbyło się 11 paneli, podczas których omawiane były takie zagadnienia jak: archeologia cyfrowa, cyfryzacja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego a także ochrona dziedzictwa kulturowego Ukrainy w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej, przestrzeń cyfrowa jako źródło poznania historycznego, cyfrowe bazy danych, status ontologiczny cyfrowych artefaktów czy immersyjne ekspozycje muzealne. Podczas wydarzenia miała miejsce premiera portalu ziemiewschodnie.pl, który jest platformą do prezentacji i opowiadania o dziedzictwie kulturowym Kresów oraz działalności Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Konferencji towarzyszyły dwie prezentacje VR udostępnione przez: Stanisława Skulimowskiego (Politechnika Lubelska) oraz Mateusza Osiadacza (Studio Bevel).  W czasie wydarzenia zostało zaprezentowanych 38 prezentacji przez 50 badaczy/ek, muzealników/czek i przedstawicieli/lek sektora kreatywnego z Polski, Norwegii i Ukrainy.

W trakcie konferencji odbyły się seminaria dedykowane następującym obszarom tematycznym:

1. Digitalizacja – narzędzia i zastosowania (w tym technologie cyfrowe dla muzeów i instytucji kultury).
2. Zdigitalizowane artefakty i hybrydowe przestrzenie jako źródło poznania historycznego (w tym popularyzacja dziedzictwa kulturowego w działaniach instytucjonalnych jak i inicjatywach oddolnych na przykład zastosowanie wiedzy historycznej w grach komputerowych).
3. Implikacje filozoficzne (w tym est-etyczne doświadczanie przestrzeni hybrydowych: realne – nierealne; etyczne aspekty kontrolowania, manipulowania doświadczeniem odbiorcy; badanie zastosowania nowych mediów w muzeach – metodologie).Book Of Abstracts

Organizator: Muzeum Narodowe w Lublinie wraz z oddziałem: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej przy współpracy z Muzeum Historii Kultury w Oslo.

Komitet naukowy: prof. Jan Pomorski (UMCS), prof. Bogumił Szady (KUL), prof. Nicolo Dell’Unto (Uniwersytet w Lund), dr Olga Klymenko (Instytut Ukraiński, Kijów), Espen Uleberg (Muzeum Historii Kultury, Uniwersytet w Oslo).
Komitet organizacyjny: Marta Cyran, dr Marcin Gapski, Aleksandra Sztal.
Koordynacja: dr Monika Krzykała.
Kontakt: konferencje@mzwdr.pl

 

Logotypy programu EOG

Konferencja realizowana w ramach projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.


An interdisciplinary international conference entitled “Use of Digital Technologies in the Documentation, Protection, Management and Dissemination of Cultural Heritage” will take place in Lublin on 19-20 October, 2023.

The conference is part of a series of interdisciplinary conferences on the Cultural Heritage of the Eastern Lands of the Former Republic of Poland, and is the third edition of this event. New digital technologies are used in museology in many areas. One of the most important activities is the documentation of cultural heritage, which is intended to protect it.

The subject of digitization has gained special importance as a result of the Russian aggression in Ukraine, where thousands of monuments were destroyed and their potential reconstruction is possible only on the basis of preserved documentation. At a time when technology is catching up with imagination, there is also a special need to reflect on experimental hybrid environments that more and more often fill museum spaces or online portals telling about heritage. These tools and environments change our perception, communication, cultural behavior and value judgments.

During the conference there will be three seminars dedicated to the following topics:
1. Digitization – tools and applications (including digital technologies for museums and cultural institutions).
2. Digitized artifacts and hybrid spaces as a source of historical knowledge (including popularization of cultural heritage in institutional activities as well as bottom-up initiatives, for example, the use of historical knowledge in computer games).
3. Philosophical implications (including the aesthethic experience of hybrid spaces (real – unreal; ethical aspects of controlling and manipulating the visitor’s experience; exploring the use of new media in museums (methodologies).

USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES. CONFERENCE PROGRAMME

Book Of Abstracts

Organizer: The National Museum in Lublin in cooperation with the Museum of Cultural History (the University of Oslo).
Scientific Committee Members: Prof. Jan Pomorski (UMCS), Prof. Bogumil Szady (KUL), Prof. Nicolo Dell’Unto (Lund University), Dr. Olga Klymenko (Ukrainian Institute, Kiev), Espen Uleberg (Museum of Cultural History, University of Oslo).

Forms of participation in the conference such as in person and online participation are planned.

The preferred language of the conference is English. Papers in Ukrainian will be translated into English and Polish, while papers in Polish will be translated into English.

Organizing Committee Members: Marta Cyran, Dr. Marcin Gapski, Aleksandra Sztal
Conference Coordinator and Secretary: Dr. Monika Krzykała
Conference E-mail: konferencje@mzwdr.pl

Logotyp programu EOR w wersji angielskiej

 

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp