10 maja 2023
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, AKTUALNOŚCI

Wykorzystanie technologii cyfrowych w dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego, ochronie i zarządzaniu oraz jego upowszechnianiu | Konferencja naukowa

Nowe technologie cyfrowe są wykorzystywane w muzealnictwie na wielu obszarach. W czasie, gdy technologia dogania wyobraźnię, pojawia się szczególna potrzeba namysłu nad eksperymentalnymi środowiskami hybrydowymi, które wypełniają w coraz większym stopniu przestrzenie muzealne oraz portale internetowe opowiadające o dziedzictwie. Te narzędzia i środowiska zmieniają zaś nasz sposób postrzegania, komunikacji, zachowania kulturowe i sposób wartościowania. Jednym z najważniejszych działań muzealnictwa jest dokumentowanie dziedzictwa kulturowego, które ma służyć jego ochronie. W wyniku agresji rosyjskiej w Ukrainie, tysiące zabytków uległo zniszczeniu, a ich potencjalne odtworzenie możliwe jest tylko na podstawie zachowanej dokumentacji. Tym samym zagadnienie digitalizacji zyskało szczególną rangę.

W dniach 19-20 października 2023 roku odbędzie się w Lublinie międzynarodowa konferencja pt. „Wykorzystanie technologii cyfrowych w dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego, ochronie i zarządzaniu oraz jego upowszechnianiu”. Jest to trzecia edycja cyklu interdyscyplinarnych konferencji na temat dziedzictwa kulturowego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

W trakcie konferencji odbędą się trzy seminaria dedykowane następującym obszarom tematycznym:

1. Digitalizacja – narzędzia i zastosowania (w tym technologie cyfrowe dla muzeów i instytucji kultury).
2. Zdigitalizowane artefakty i hybrydowe przestrzenie jako źródło poznania historycznego (w tym popularyzacja dziedzictwa kulturowego w działaniach instytucjonalnych jak i inicjatywach oddolnych na przykład zastosowanie wiedzy historycznej w grach komputerowych).
3. Implikacje filozoficzne (w tym est-etyczne doświadczanie przestrzeni hybrydowych: realne – nierealne; etyczne aspekty kontrolowania, manipulowania doświadczeniem odbiorcy; badanie zastosowania nowych mediów w muzeach – metodologie).

Organizator: Muzeum Narodowe w Lublinie wraz z oddziałem: Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej przy współpracy z Muzeum Historii Kultury w Oslo.

Komitet naukowy: prof. Jan Pomorski (UMCS), prof. Bogumił Szady (KUL), prof. Nicolo Dell’Unto (Uniwersytet w Lund), dr Olga Klymenko (Instytut Ukraiński, Kijów), Espen Uleberg (Muzeum Historii Kultury, Uniwersytet w Oslo).
Komitet organizacyjny: Marta Cyran, dr Marcin Gapski, Aleksandra Sztal.
Koordynacja: dr Monika Krzykała.
Kontakt: konferencje@mzwdr.pl

Logotypy programu EOG

Konferencja realizowana w ramach projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.


An interdisciplinary international conference entitled “Use of Digital Technologies in the Documentation, Protection, Management and Dissemination of Cultural Heritage” will take place in Lublin on 19-20 October, 2023.

The conference is part of a series of interdisciplinary conferences on the Cultural Heritage of the Eastern Lands of the Former Republic of Poland, and is the third edition of this event. New digital technologies are used in museology in many areas. One of the most important activities is the documentation of cultural heritage, which is intended to protect it.

The subject of digitization has gained special importance as a result of the Russian aggression in Ukraine, where thousands of monuments were destroyed and their potential reconstruction is possible only on the basis of preserved documentation. At a time when technology is catching up with imagination, there is also a special need to reflect on experimental hybrid environments that more and more often fill museum spaces or online portals telling about heritage. These tools and environments change our perception, communication, cultural behavior and value judgments.

During the conference there will be three seminars dedicated to the following topics:
1. Digitization – tools and applications (including digital technologies for museums and cultural institutions).
2. Digitized artifacts and hybrid spaces as a source of historical knowledge (including popularization of cultural heritage in institutional activities as well as bottom-up initiatives, for example, the use of historical knowledge in computer games).
3. Philosophical implications (including the aesthethic experience of hybrid spaces (real – unreal; ethical aspects of controlling and manipulating the visitor’s experience; exploring the use of new media in museums (methodologies).

Organizer: The National Museum in Lublin in cooperation with the Museum of Cultural History (the University of Oslo).
Scientific Committee Members: Prof. Jan Pomorski (UMCS), Prof. Bogumil Szady (KUL), Prof. Nicolo Dell’Unto (Lund University), Dr. Olga Klymenko (Ukrainian Institute, Kiev), Espen Uleberg (Museum of Cultural History, University of Oslo).

Forms of participation in the conference such as in person and online participation are planned.

The preferred language of the conference is English. Papers in Ukrainian will be translated into English and Polish, while papers in Polish will be translated into English.

Organizing Committee Members: Marta Cyran, Dr. Marcin Gapski, Aleksandra Sztal
Conference Coordinator and Secretary: Dr. Monika Krzykała
Conference E-mail: konferencje@mzwdr.pl

Logotyp programu EOR w wersji angielskiej

 

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp