Sekcja Archeologii (do 2015 roku Dział Archeologii) gromadzi zabytki kultury materialnej dokumentujące najdawniejsze dzieje i życie wspólnot ludzkich na obszarze między Wisłą a Bugiem od paleolitu do wczesnego średniowiecza. Prowadzi własne badania terenowe, organizowane przy współudziale Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

Zbiory archeologiczne znajdujące się pod opieką Sekcji Archeologii Muzeum Narodowego w Lublinie liczą ponad 40 tysięcy zabytków własnych oraz 78 tysięcy przekazanych w depozyt przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w Lublinie. Pierwsze badania wykopaliskowe z ramienia Muzeum Lubelskiego przeprowadzono w roku 1951.

W zrealizowanych dotychczas pracach badawczych baza źródłowa do poznania pradziejów, okresu średniowiecza i czasów nowożytnych naszego regionu uległa ogromnemu wzbogaceniu zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym. Wśród materiałów zabytkowych datowanych na czasy od środkowego paleolitu do czasów nowożytnych, obok muzealiów pozyskanych w trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych przez archeologów z Muzeum, znajdują się pochodzące z badań podejmowanych przez konserwatorów zabytków archeologicznych, pracownie konserwacji zabytków w Lublinie, Instytut Archeologii UMCS, a w ostatnich latach przekazywane także przez prywatne firmy archeologiczne działające na terenie regionu lubelskiego. Do zbiorów Sekcji Archeologii w dalszym ciągu trafiają też zabytki odkrywane przypadkowo.

Zgromadzone muzealia reprezentują wszystkie kultury pradziejowe. Oprócz ceramiki, najliczniejszej w inwentarzu kulturowym, w zbiorach znajdują się narzędzia i broń z kamienia, metali oraz kości i rogów; ozdoby z muszli, kości, miedzi, brązu, żelaza, fajansu, szkła oraz złota, a także numizmaty. W pracowni archeologicznej jest również przechowywana dokumentacja z badań terenowych oraz mieści się archiwum fotograficzne.

Figurka Ceramiczna woły

Figurka ceramiczna z Krężnicy Jarej

Miecz z podlodowa

Miecz z Podlodowa

zdjęcie skarb z basonii

skarb bursztynu z Basonii

Naczynie Szklane Z Werbkowic Kotorowa

Naczynie Szklane z Werbkowic Kotorowa

zdjęcie Figurka Jezdzca

Gliniana figurka jeźdźca z Topornicy

zdjęcie Naramiennik brązowy z tarczkami spiralnymi

Naramiennik brązowy z tarczkami spiralnymi

 
 
Zespół Ozdób Brązowych Z Wakijowa

Zespół ozdób brązowych z Wakijowa

 
Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp