15 listopada 2023
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej otwiera Klub Nauczyciela

Kobieta w sali wykładowej. Ogląda czarno-biały komiks.

 

Zapraszamy do współpracy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących wszystkich przedmiotów. Chcemy zapewnić przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie edukacji o ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

 

Z każdym rokiem rośnie znaczenie edukacji muzealnej, a wszelkie działania edukacyjne podejmowane przez muzea są doskonałym uzupełnieniem i urozmaiceniem zajęć realizowanych w szkołach. Jesteśmy nową placówką, która cały czas buduje swoją ofertę edukacyjną, dlatego zależy nam na współpracy z praktykami i specjalistami w tym zakresie.


Cele:
Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji szkolnej i pozaszkolnej, konsultowanie, wspieranie i promowanie działań edukacyjnych muzeum, wspieranie i promowanie działań nauczycieli w zakresie edukacji o ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, pogłębianie wiedzy historycznej.


Zadania:
Opiniowanie i konsultowanie materiałów oraz projektów edukacyjnych realizowanych przez muzeum, uczestniczenie w spotkaniach klubu, wspieranie działań muzeum w zakresie edukacji, dzielenie się swoim doświadczeniem.


Korzyści:
Zgłaszanie wniosków i inicjatyw związanych z działalnością edukacyjną muzeum, współtworzenie materiałów edukacyjnych, posiadanie imiennej karty uprawniającej m.in. do bezpłatnego wstępu do Muzeum Narodowego w Lublinie, korzystanie z zasobów muzeum, możliwość otrzymywania certyfikatu potwierdzającego roczną działalność.


Członkostwo w klubie jest bezpłatne. Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 3 grudnia 2023 r. Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp