02.01.2023

Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo

Muzeum Narodowe w Lublinie we współpracy z Muzeum Historii Kultury w Oslo realizuje projekt zatytułowany „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”. Celem projektu jest wypracowanie nowoczesnych standardów badania, konserwacji, udostępniania i popularyzacji kultury, a także zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Projekt realizowany w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021
Okres realizacji: styczeń 2023 – kwiecień 2024
Kwota dofinansowania: 483 035,74 EUR
Całkowity koszt projektu wynosi: 568 277,35 EUR

Partnerem projektu jest Muzeum Historii Kultury w Oslo, jedna z najbardziej znaczących instytucji kulturalnych w Norwegii. To uniwersyteckie muzeum posiada w swoich zbiorach ponad milion obiektów, z dziedzin takich jak archeologia nordycka i śródziemnomorska / orientalna, konserwacja, etnografia, antropologia i historia.

Istotną częścią projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do dziedzictwa kulturowego. Wymiana doświadczeń i współpraca między muzeami doprowadzi do zwiększenia kompetencji kulturalnych publiczności i rozwoju współpracy sektora kultury z branżą kreatywną. Działania prowadzone będą na dwóch płaszczyznach: eksperckiej – skierowanej do specjalistów i popularnej skierowanej do szerokiej publiczności, w tym do mniejszości etnicznych i narodowych oraz odbiorców o ograniczonym dostępie do kultury ze względu na miejsce zamieszkania lub niepełnosprawność.

Zadania realizowane w ramach projektu to:
wystawy: wirtualna oraz mobilna kopii zabytków zeskanowanych w 3D;
wydarzenia plenerowe i festiwale: Bitwa nad Bugiem, Weekend z Archeologią, Festiwal Kresów;
warsztaty dla sektora kreatywnego;
digitalizacja trójwymiarowa wybranych, najciekawszych zabytków archeologicznych ze wschodniej Polski;
debata ekspercka na temat ochrony zabytków i stanowisk archeologicznych w Polsce, Norwegii i krajach Europy Wschodniej;
debata młodzieżowa na temat dziedzictwa kulturowego i tego jak o nim opowiadać;
badania społeczne (m.in. dotyczące Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej);
konferencja poświęcona technologiom cyfrowym Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej;
– a także wymiana wiedzy, szkolenia i wizyty studyjne: specjalisty technologii cyfrowych, konserwatorów zabytków i edukatorów muzealnych.

Wspólny projekt Lublina i Oslo przekształci istniejącą współpracę w stałe partnerstwo i otworzy nowe perspektywy dla roli muzeów we współczesnym wielokulturowym społeczeństwie.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Więcej informacji na temat programu

Logotypy programu EOG

 


The National Museum in Lublin, in cooperation with the Museum of Cultural History in Oslo, is implementing a project entitled ” Heritage Accessible. Professionalization of cultural workers and dissemination of cultural heritage – the interdisciplinary partnership of the National Museum in Lublin and the Museum of Cultural History in Oslo”. The aim of the project is to develop modern standards for research, conservation, sharing and popu-larizing culture and to build a lasting international partnership and a network of Polish-Norwegian cooperation. The project is co-financed from Iceland, Liechtenstein and Nor-way through the EEA Grants.

Project implemented under Outcome 2 “Access to arts and culture improved” within the European Economic Area(EEA) Financial Mechanism 2014 – 2021
Implementation period: January 2023 – April 2024
Grant amount: EUR 483,035.74 EUR
The total cost of the project: 568 277,35 EUR

The partner of the project is the Museum of Cultural History in Oslo, one of the most significant cultural institutions in Norway. This university museum possesses one million objects in different fields such as Nordic and Mediterranean/oriental archaeology, conservation, ethnography, anthropology and history.

An essential part of the project is equal opportunities in access to cultural heritage. The exchange of experiences and cooperation between museums will lead to an increase in the cultural competence of the audience and the development of cooperation between the cultural sector and the creative industry. The activities will be carried out on two levels: expert – addressed to specialists and popular – addressed to the general public, including ethnic and national minorities and recipients with limited access to culture due to place of residence or disability.

The activities carried out as part of the project:
– exhibitions – virtual, copies of monuments scanned in 3D;
– outdoor events, festivals: The Battle of the Bug River, Weekend with Archeology, Borderland Festival;
– workshops for the creative sector;
– three-dimensional digitization of selected, most interesting archaeological monuments from eastern Poland;
– expert debate on the protection of monuments and archaeological sites in Poland, Norway and Eastern European countries;
– youth debate on cultural heritage and how to talk about it;
– social research (e.g. on the Museum of the Eastern Territories of the Former Republic of Poland);
– conference about digital technologies Cultural heritage of the eastern lands of the former Republic of Poland;
– exchange of knowledge, training and study visits for: digital technologies specialists, conservators, museum educators.

The joint project of Lublin and Oslo will transform the existing cooperation into a permanent partnership and will open up new perspectives for the role of museums in the contemporary multicultural society.

The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. More information: www.eog.gov.pl

Logotyp programu EOR w wersji angielskiej

 

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp