Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo

 

“Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo” to projekt, który Muzeum Narodowe w Lublinie realizowało we współpracy z Muzeum Historii Kultury w Oslo. Celem projektu było wypracowanie nowoczesnych standardów badania, konserwacji, udostępniania i popularyzacji kultury, a także zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Projekt realizowany w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021
Okres realizacji: styczeń 2023 – kwiecień 2024
Kwota dofinansowania: 483 035,74 EUR
Całkowity koszt projektu wynosi: 568 277,35 EUR

Partnerem projektu było Muzeum Historii Kultury w Oslo, jedna z najbardziej znaczących instytucji kulturalnych w Norwegii. To uniwersyteckie muzeum posiada w swoich zbiorach ponad milion obiektów, z dziedzin takich jak archeologia nordycka i śródziemnomorska / orientalna, konserwacja, etnografia, antropologia i historia.

Jednym z głównych efektów projektu jest trójwymiarowe zdigitalizowanie najcenniejszych zabytków reprezentujących dziedzictwo archeologiczne regionu lubelskiego. Do skanowania wybrane zostało 50 zabytków archeologicznych. Blisko połowa pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie, pozostałe zostały użyczone przez lubelskie instytucje: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Muzeum Zamojskie w Zamościu, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Sandomierzu. Efekty digitalizacji zobaczyć można na dwóch prezentowanych dziś wystawach: wirtualnej „Magia ornamentów. Wirtualne skarby archeologii” i mobilnej „Magia ornamentów. Skarby archeologii Lubelszczyzny”.

Realizowane w ramach projektu działania prowadzone były na dwóch płaszczyznach: eksperckiej – skierowanej do specjalistów i popularnej skierowanej do szerokiej publiczności. W gronie ekspertów podczas dwudniowej międzynarodowej konferencji dyskutowaliśmy na temat wykorzystania technologii cyfrowych w dokumentowaniu, ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym oraz jego upowszechnianiu. Z badaczami, muzealnikami, konserwatorami i osobami amatorsko zajmującymi się poszukiwaniem zabytków debatowaliśmy na temat ochrony zabytków i stanowisk archeologicznych w Polsce, Norwegii i krajach Europy Wschodniej. O to, jak skutecznie opowiadać o dziedzictwie kulturowym pytaliśmy młodzież lubelskich szkół podczas pierwszego w Muzeum Narodowym w Lublinie turnieju debat. Największą publiczność zgromadziły wydarzenia plenerowe: Bitwa nad Bugiem, Festiwal Kresów i Weekend z Archeologią na Zamku Lubelskim.

Istotną częścią projektu było wyrównywanie szans w dostępie do dziedzictwa kulturowego. Realizując wydarzeniach w mniejszych miejscowościach naszego regionu staraliśmy się włączyć w działania odbiorców o ograniczonym dostępie do kultury. Do mniejszości etnicznych i narodowych skierowaliśmy cykl warsztatów i badań społecznych dotyczących Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Specjalne touchtoury, obecność tłumaczy PJM i niwelowanie barier architektonicznych umożliwiało uczestniczenie w naszych wydarzeniach osobom z niepełnosprawnościami.

Zadania realizowane w ramach projektu:

Łącznie w ciągu 16 miesięcy odbyło się 141 różnorodnych wydarzeń w 18 miejscowościach. Uczestniczyło w nich blisko 16 000 osób, a grupa zaangażowanych w organizacje wydarzeń, takich jak odtwórcy historii, artyści i naukowcy liczy prawie 700 osób. Działania ukierunkowane na profesjonalizację kadr kultury zaowocowały 263 przeszkolonymi profesjonalistami. Wydane zostały 3 publikacje, powstał 3-częściowy podcast i 2 wystawy prezentujące zabytki archeologiczne: mobilna i wirtualna.

Zrealizowano w ramach projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Logotypy programu EOG

The National Museum in Lublin, in cooperation with the Museum of Cultural History in Oslo, is implementing a project entitled ” Heritage Accessible. Professionalization of cultural workers and dissemination of cultural heritage – the interdisciplinary partnership of the National Museum in Lublin and the Museum of Cultural History in Oslo”. The aim of the project is to develop modern standards for research, conservation, sharing and popu-larizing culture and to build a lasting international partnership and a network of Polish-Norwegian cooperation. The project is co-financed from Iceland, Liechtenstein and Nor-way through the EEA Grants.

Project implemented under Outcome 2 “Access to arts and culture improved” within the European Economic Area(EEA) Financial Mechanism 2014 – 2021
Implementation period: January 2023 – April 2024
Grant amount: EUR 483,035.74 EUR
The total cost of the project: 568 277,35 EUR

The partner of the project is the Museum of Cultural History in Oslo, one of the most significant cultural institutions in Norway. This university museum possesses one million objects in different fields such as Nordic and Mediterranean/oriental archaeology, conservation, ethnography, anthropology and history.

An essential part of the project is equal opportunities in access to cultural heritage. The exchange of experiences and cooperation between museums will lead to an increase in the cultural competence of the audience and the development of cooperation between the cultural sector and the creative industry. The activities will be carried out on two levels: expert – addressed to specialists and popular – addressed to the general public, including ethnic and national minorities and recipients with limited access to culture due to place of residence or disability.

The activities carried out as part of the project:
– exhibitions – virtual, copies of monuments scanned in 3D;
– outdoor events, festivals: The Battle of the Bug River, Weekend with Archeology, Borderland Festival;
– workshops for the creative sector;
– three-dimensional digitization of selected, most interesting archaeological monuments from eastern Poland;
– expert debate on the protection of monuments and archaeological sites in Poland, Norway and Eastern European countries;
– youth debate on cultural heritage and how to talk about it;
– social research (e.g. on the Museum of the Eastern Territories of the Former Republic of Poland);
– conference about digital technologies Cultural heritage of the eastern lands of the former Republic of Poland;
– exchange of knowledge, training and study visits for: digital technologies specialists, conservators, museum educators.

The joint project of Lublin and Oslo will transform the existing cooperation into a permanent partnership and will open up new perspectives for the role of museums in the contemporary multicultural society.

The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. More information: www.eog.gov.pl

Logotyp programu EOR w wersji angielskiej

Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp