Logotypy projektu POPC
 
Muzeum Narodowe w Lublinie wraz z partnerami na zasadzie konsorcjum: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum  – Zamek w Łańcucie zrealizowało projekt “www.muzeach” dofinasowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury).
 
 
Celem projektu była poprawa jakości i dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej oferowanych w Internecie przez muzea oraz zwiększenie wykorzystania potencjału ich dziedzictwa kulturowego. Projekt składał się z dwóch zadań: powszechne udostępnienie zasobów cyfrowych muzeów oraz rozwój infrastruktury do digitalizacji i udostępnienia zasobów cyfrowych, który jest niezbędny do osiągnięcia zakładanych celów projektu. Zbiory muzeów, które zostaną zdigitalizowane w ramach projektu, udostępnione będą bezpłatnie. Dzięki projektowi powstaną:
 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Narodowego w Szczecinie,
 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie POLIN,
 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Narodowe w Lublinie,
 • cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum – Zamku w Łańcucie,
 • multiwyszukiwarka zasobów kultury w ramach cyfrowych kolekcji ww. muzeów,
 • geoportale dla 3 instytucji rezydencjonalnych prezentujące zasoby muzealne w aplikacjach mapowych.
W projekcie przyjęte zostały ujednolicone dla wszystkich konsorcjantów wymagania dotyczące realizacji procesu digitalizacyjnego opartego na wielu innowacyjnych rozwiązaniach (zunifikowany system zarządzania barwą, zaawansowane techniki dokumentacji  dwuwymiarowej Gigapixel i RTI, różne metody dokumentacji trójwymiarowej). Opracowane w projekcie zasady udostępniania informacji bazują na pomyśle wyszukiwarki pozwalającej z jednego miejsca na przeszukiwanie zasobów cyfrowych udostępnianych przez wszystkich partnerów. Zbudowane konsorcjum oparte na zróżnicowanej grupie muzeów pozwoli zaprezentować w Internecie zbiory o zróżnicowanym charakterze. Ponadto realizowane będą takie działania jak:
 • Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów.
 • Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik prezentacji 2D (Gigapixel i RTI).
 • Digitalizacja i publikacja zbiorów cyfrowych 3D z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i skanowania światłem strukturalnym.
 • Dokumentacja i publikacja danych przestrzennych z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennych (GIS).
 • Budowa wspólnej wyszukiwarki.
 • Rozwój infrastruktury – zakupy związane z rozwojem serwerowni, pracowni digitalizacyjnej, prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń.
 • Szkolenia pracowników.
 • Działania edukacyjne, promocyjne, administracyjne
  Efekty projektu posłużą celom edukacyjnym i promocyjnym, stanowiąc istotną rolę zarówno w zakresie popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego, jak również rozwoju turystyki kulturowej na terenie Polski. Muzeum Narodowe w Lublinie w ramach projektu zbuduje katalog zbiorów online, zdigitalizuje 1296 muzealiów oraz udostępni 2000 obiektów. Zaplanowane do udostępnienia muzealia to obiekty o szczególnej wartości, reprezentatywne dla zbiorów Muzeum Lubelskiego oraz jego lubelskich oddziałów, dotąd nie udostępniane cyfrowo.   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie Całkowity koszt projektu: 10 980 688,81 zł Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł
 
 
Fundusze Europejskie - Logotyp
Rzeczpospolita Polska - Logotyp
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp
Unia Europejska - Logotyp